Privacybeleid

Privacy- en cookiesbeleid

 1. Algemene informatie
 1. De eigenaar (hierna "Operator" genoemd) van de website distripark.co.nl  (hierna "Website" genoemd) is de vennootschap distripark.com sp. z o.o. gevestigd te Brzeg Dolny (hierna „Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd), met het adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, ingeschreven in het ondernemingsregister onder beheer van de Districtsrechtbank voor Wrocław-Fabryczna te Wrocław, Afdeling IX Handelsrecht van het Nationaal Gerechtsregister, onder het KRS-nummer: 0000577507, NIP-nummer 988-029-51-55, REGON-nummer 362594789, maatschappelijk kapitaal: PLN 2.450.000, volledig gestort, e-mailadres: sklep@distripark.com, contacttelefoonnummer: (+48) 794 37 33 (standaard beltarief - volgens de prijslijst van de betreffende provider).
 2. Dit privacy- en cookiesbeleid van de Website (hierna "Beleid" genoemd) is informatief van aard, wat betekent dat het geen bron van plichten is voor de personen die de Website gebruiken (hierna "Gebruikers" genoemd).
 3. In geval van twijfel of tegenstrijdigheden tussen het Beleid en de door de Gebruikers gegeven toestemmingen of door de Operator verleende informatie in de informatieclausules die tijdens het verzamelen van Persoonsgegevens zijn verstrekt (bijv. onder het contactformulier op de website), zijn de vrij gegeven toestemmingen of wettelijke bepalingen, ongeacht het bepaalde in het Beleid, altijd de basis voor het bepalen of verrichten van handelingen door de Operator en de informatie die de gebruiker dient te volgen is de informatie die hem in de bovengenoemde informatieclausules is meegedeeld.
 4. Het Beleid regelt niet de verwerking van persoonsgegevens en informatie betreffende Gebruikers op externe websites waarnaar de Website links bevat.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
 1. De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de Gebruiker is de vennootschap distripark.com sp. z o.o. gevestigd te Brzeg Dolny (hierna „Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd), met het adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, ingeschreven in het ondernemingsregister onder beheer van de Districtsrechtbank voor Wrocław-Fabryczna te Wrocław, Afdeling IX Handelsrecht van het Nationaal Gerechtsregister, onder het KRS-nummer: 0000577507, NIP-nummer 988-029-51-55, REGON-nummer 362594789, maatschappelijk kapitaal: PLN 2.450.000, volledig gestort, e-mailadres: sklep@distripark.com, contacttelefoonnummer: (+48) 794 37 33 (standaard beltarief - volgens de prijslijst van de betreffende provider).
 2. De Operator heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie de Gebruiker contact kan opnemen via het e-mailadres: iod.distripakcom@pcc.eu
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat hij zich inspant om de belangen van betrokkenen te beschermen, en er met name voor zorgt dat:
  1. de Persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant voor de Gebruiker worden verwerkt;
  2. de Persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;
  3. de Persoonsgegevens toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
  4. de Persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
  5. de Persoonsgegevens in een vorm worden bewaard die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is;
  6. door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen de Persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

III. Doel, grondslag, periode en omvang van de verwerking van Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens kunnen door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt voor:
  1. het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst, Dienstverleningsovereenkomst (bijv. het aanmaken van een Gebruikersaccount in de Website) ‒ de grondslag voor verwerking is hier de noodzakelijkheid voor het sluiten van de overeenkomst;
  2. directe marketing van de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke en de entiteiten van de PCC Groep ‒ tot het moment dat de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor dit doeleinde ‒ de grondslag voor verwerking is hier de uitvoering van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke;
  3. het zorgen voor het functioneren van de Website op de meest toegankelijke manier voor de Gebruiker ‒ tot het moment dat de Gebruiker cookies van zijn browser verwijdert of bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor dit doeleinde ‒ de grondslag voor verwerking is hier de uitvoering gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke;
  4. het terugcontact met de Gebruiker ‒ gedurende een periode van die noodzakelijk is om een vraag te beantwoorden of eraan gevolg te geven ‒ de grondslag voor verwerking is hier de uitvoering gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of het gevolg geven aan een verzoek van de Gebruiker, met het oog op sluiting van een event. overeenkomst;
  5. de nakoming van de wettelijke verplichtingen die op de Verantwoordelijkheden rusten (bijv. m.b.t. belastingen, boekhouding, klachtafhandeling) ‒ voor de duur van deze verplichtingen of gedurende een periode die nodig is om de nakoming van deze verplichtingen aan te tonen aan de autoriteiten die bevoegd zijn om de Verwerkingsverantwoordelijke op dit gebied te controleren ‒ de grondslag voor verwerking is hier een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  6. de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen ‒ gedurende een periode waarna (bijv. contractuele) rechtsvorderingen vervallen of voor de duur van eventuele procedures ‒ de grondslag voor verwerking is hier een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 2. Het verstrekken van Persoonsgegevens is vrijwillig, maar wel noodzakelijk voor terugcontact met de Gebruiker of het op zijn verzoek verrichten van handelingen met het oog op sluiting van een event. overeenkomst.
 1. Ontvangers van Persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend binnen de wettelijk toegestane grenzen worden gedeeld met derden teneinde en voor zover dit nodig is voor de juiste uitvoering van een event. Verkoopovereenkomst of een event. Dienstverleningsovereenkomst.
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke kan de verwerking van Persoonsgegevens van de Gebruiker toevertrouwen aan derden teneinde de handelingen te verrichten met betrekking tot de uitvoering van een event. Verkoopovereenkomst of een event. Dienstverleningsovereenkomst. Deze derden kunnen zijn:
  1. externe IT-specialisten;
  2. entiteiten die de Operator ondersteunen bij het afhandelen van correspondentie;
  3. entiteiten die samenwerken met de Operator in het kader van marketingdiensten;

    waaronder entiteiten van de PCC Groep die sommige van de bovenstaande diensten voor de Operator uitvoeren.

 1. Rechten van de Gebruiker als betrokkene en doorgifte van persoonsgegevens naar Derde Landen
 1. De Gebruiker heeft het recht op:
  1. inzage van Persoonsgegevens (waaronder bijv. het worden meegedeeld welke Persoonsgegevens worden verwerkt),
  2. het verzoeken dat Persoonsgegevens worden gerectificeerd of de verwerking ervan wordt beperkt (bijv. als ze onjuist zijn);
  3. het verzoeken dat Persoonsgegevens worden gewist (bijv. als de verwerking ervan onrechtmatig is geweest);
  4. het overdragen van de Persoonsgegevens die de Gebruiker aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt en die op een geautomatiseerde manier worden verwerkt, en de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst, bijv. naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  5. het maken van bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens op basis van de noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waaronder met name tegen de verwerking voor marketingdoeleinden;
  6. het indienen van een klacht bij een autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan partners van de Operator die deze gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, maar alleen voor zover dit nodig is voor het verlenen van diensten door deze partners aan de Operator, met name met betrekking tot marketing. Partners van de Operator kunnen gegevens in de Verenigde Staten (VS) verwerken. De veiligheid van de Persoonsgegevens van de Gebruiker is gebaseerd op door de Operator toegepaste waarborgen, onder andere standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. De Gebruiker kan een kopie van de waarborgen van Persoonsgegevens ontvangen die naar landen buiten de EER worden doorgegeven, met name door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Operator.
 1. Cookies
 1. De Operator gebruikt cookie-bestanden (kleine tekstbestanden, zgn. "cookies") die opgeslagen worden op het eindapparaat van de Gebruiker en bedoeld zijn om het gebruik van de Website door Gebruikers te vergemakkelijken.
 2. Cookies bevatten allerlei informatie die in de regel geen persoonsgegevens zijn (kunnen niet worden gebruikt om een Gebruiker te identificeren). Sommige informatie, afhankelijk van de inhoud en gebruikswijze ervan, kunnen aan een specifieke persoon worden gekoppeld, bijv. door deze te koppelen aan de gegevens die bij het registreren van een Gebruikersaccount zijn verstrekt, en dus als Persoonsgegevens worden beschouwd. Op dit type informatie zijn de bepalingen inzake Persoonsgegevens van overeenkomstige toepassing (punten II ‒ V hierboven).
 3. Cookies maken het o.a. mogelijk om:
  1. een sessie van de Gebruiker na inloggen op te slaan, waardoor het niet nodig is om in te loggen op elke subpagina van de Website;
  2. eerder opgegeven informatie te onthouden, zodat de Gebruiker niet steeds opnieuw zijn gegevens hoeft in te vullen;
  3. de Website aan te passen aan de wijze waarop de Gebruiker deze gebruikt en zijn toegankelijkheid voor de Gebruiker te verhogen;
  4. statistieken van bezoeken aan de Website bij te houden.
 4. Informatie die via cookies wordt verzameld omvat onder andere: naam van de internetprovider, IP-adres van de Gebruiker, land van waaruit de Gebruiker verbinding maakt met de Website.
 5. Op deze Website worden twee soorten cookies gebruikt: "sessiecookies" en "permanente cookies" (persistent cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker bewaard worden totdat de Gebruiker zich uitlogt, de internetsite verlaat of het programma (webbrowser) afsluit. Permanente cookies blijven op het eindapparaat van de Gebruiker bewaard tot de tijd die in de parameters van de cookies is opgegeven of tot ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 6. In veel gevallen is het opslaan van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker standaard toegestaan door de webbrowser. De Gebruiker kan op ieder gewenst moment cookiebestanden van zijn eindapparaat verwijderen en het opslaan ervan in de instellingen van de webbrowser blokkeren (ook in een mobiele telefoon of een ander apparaat dat toegang tot het internet biedt).
 7. Voor gedetailleerde informatie over hoe u cookies kunt blokkeren/verwijderen verwijzen we naar het gedeelte "Help" in het menu van uw webbrowser. Bijvoorbeeld in Internet Explorer kunt u cookies aanpassen via: Tools -> Internetopties -> Privacy; in Mozilla Firefox: Tools -> Opties -> Privacy; en in Google Chrome: Instellingen -> Geavanceerde instellingen weergeven -> Privacy -> Instellingen voor Inhoud -> Cookies. De toegangspaden kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte browserversie.
 8. Cookies zijn niet schadelijk voor de Gebruiker en voor zijn apparaat. Beperkingen in het gebruik van cookies kunnen sommige functionaliteiten van de Website beïnvloeden, onmogelijk maken of het juiste gebruik van de Website aanzienlijk bemoeilijken; het kan onder andere niet mogelijk worden om een inlogsessie te behouden, daarom beveelt de Operator aan om het gebruik van cookies in webbrowsers niet uit te schakelen.
 9. De door de Operator gebruikte cookies zorgen voornamelijk voor het optimaliseren van de verlening van diensten aan de Gebruiker tijdens het gebruik van de Website. De Operator werkt echter samen met andere bedrijven wat betreft de door hen verrichte marketingactiviteiten (reclame) en ten behoeve van de analyse van website-statistieken (o.a. rapporten van demografische gegevens en interesses met behulp van de tool Google Analytics). Ten behoeve van deze samenwerking slaat de webbrowser, of andere software die op het apparaat van de Gebruiker is geïnstalleerd, ook cookies op afkomstig van entiteiten die dergelijke marketingactiviteiten verrichten (zgn. third-party cookies/cookies van derden). De cookies die door deze entiteiten worden gebruikt moeten ervoor zorgen dat de Gebruiker alleen reclames ziet die passen bij zijn individuele interesses en behoeften. De Operator is ervan overtuigd dat het weergeven van een gepersonaliseerde reclame voor de Gebruiker aantrekkelijker is dan een reclame die geen verband houdt met zijn behoeften. Zonder deze cookies zou dit niet mogelijk zijn, omdat het de bedrijven zijn die samenwerken met de Operator die de reclameboodschappen op de websites plaatsen die de Gebruiker na het verlaten van de Website bezoekt.
 10. De in lid 9 bedoelde cookies kunnen afkomstig zijn van de volgende bedrijven:
  1. Google;

Voor meer informatie over cookies van de bovengenoemde entiteiten wordt verwezen naar hun privacybeleiden.

 1. De Operator gebruikt de volgende soorten cookies:
  1. essentiële cookies - nodig voor de juiste weergave van de functies van de website;
  2. functiecookies - om de Gebruikersvoorkeuren op te slaan;
  3. externe cookies - om de werking van de Website te verbeteren op basis van de manier waarop Gebruikers de Website gebruiken;
  4. third-party cookies - om reclameboodschappen betreffende de Operator weer te geven op websites die de Gebruiker na het verlaten van de Website bezoekt.
 1. De Operator behoudt zich het recht voor om het Beleid in de toekomst te wijzigen - dit kan o.a. gebeuren wegens de volgende gewichtige redenen:
  1. wijziging van de geldende voorschriften, met name betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, telecommunicatieregelgeving, diensten die langs elektronische weg worden geleverd, en de voorschriften die consumentenrechten regelen, van invloed zijn op de rechten en plichten van de Operator of de Gebruiker;
  2. ontwikkeling van de functionaliteit of van Elektronische Diensten als gevolg van de vooruitgang van de internettechnologie, waaronder het gebruik/de implementatie van nieuwe technologische of technische oplossingen die van invloed kunnen zijn op de omvang van het Beleid.
 1. De Operator zal telkens een mededeling over wijzigingen in het Beleid op de Website plaatsen. Met elke wijziging zal de nieuwe versie van het Beleid met een nieuwe datum verschijnen.
 1. Deze versie van het Beleid is geldig vanaf december 2018.